Zoeken

Algemene voorwaarden


.Algemene voorwaarden SRT 

1. Algemeen 

1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van srt en op alle gesloten overeenkomsten. 

1.2Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. 

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst 

2.1 Alle uitingen van srt op de website  gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 

2.2Bestellingen kunnen met een account worden geplaatst.


2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal srt in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd. 

 2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat srt de bestelling heeft geaccepteerd. 

3. Prijzen 

3.1 De prijzen op de websites van srt  zijn de actuele prijzen. 

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is srt bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. 

3.3 Alle prijzen zijn exclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de website  vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. 

3.4 srt  is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen. 

4. Levering 

4.1 srt  bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd. 

4.2 Srt  levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt srt  uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren. 

4.3 Srt behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden. 

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van srt  aangevuld of opnieuw gedaan. 

5. Betaling 

5.1Betaling geschiedt per ideal of op rekening binnen 14 dagen. 

5.2 Wij verzenden niet onder rembours.

5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt srt  zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden. 

5.4Verrekening met vorderingen op srt of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen. 

5.5 Vooruitbetaling kan slechts per bank rekening. 

 7. Retourrecht 

7.1 De afnemer heeft het recht door srt geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending. 

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet srt de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. 

7.3 Wanneer de door srt afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel  zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd. 

8. Garantie 

8.1 Verschilt per merk vraag naar de voorwaarden.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij srt worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur. 


9. Persoonsgegevens 

9.1Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van srt opgeslagen om de bestellingen te verwerken. 

9.2 Wanneer srt gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd. 

10. Aansprakelijkheid 


10.1 srt  is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
Zowel foto,s en afbeelding kunnen afwijken. 

10.2 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van srt beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur. 


Voor verder info neem contact met ons op.